REGULAMIN

§ 1

             Strony umowy sprzedaży zawieranej na odległość

 

    Kupującym (zwany również „Klientem”) dokonującym zakupów w sklepie internetowym rapitshop.pl może być pełnoletnia osoba fizyczna posiadającą pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna, jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej albo przedsiębiorca w rozumieniu art. 4 ustawy z dnia 02 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. 2004 r. Nr 173, poz. 1807).

    Sprzedawcą towarów znajdujących się w sklepie internetowym rapitshop.pl jest Magnum 2003 z siedzibą przy ul. Partyzantów 10A, 10-521 Olsztyn Nip:

    Adres do korespondencji Sprzedawcy Magnum 2003, ul. Partyzantów 10A, 10-521 Olsztyn

 

§ 2

                Przedmiot umowy sprzedaży zawieranej na odległość

 

    Przedmiotem umowy w sklepie internetowym rapitshop.pl są towary uwidocznione na stronie internetowej rapitshop.pl w chwili składania oferty kupna towaru, z zastrzeżeniem ust. 5 niniejszego paragrafu.

    Podane przez Sprzedawcę ceny wyrażone są w złotych polskich, zawierają podatek VAT. Cena nie obejmuje zryczałtowanej opłaty tytułem przewozu.

    Wszystkie produkty są fabrycznie nowe oraz objęte są gwarancją Producenta.

    Oferowane towary są zgodne ze specyfikacją deklarowaną przez Producenta danego towaru, określoną w drodze publikowanych przez niego oficjalnych materiałów informacyjnych.

    Niektóre z prezentowanych towarów mogą być w danej chwili niedostępne. W takim przypadku Sprzedawca nie jest związany ofertą kupna, a Klient składający ofertę jest informowany o tym fakcie przez Sprzedawcę w drodze odpowiedniego komunikatu.

    Zawartość strony internetowej rapitshop.pl nie stanowi oferty, lecz traktowane jest wyłącznie jako zaproszenie do zawarcia umowy.

 

 § 3

Oferta kupna. Zawarcie umowy sprzedaży.

 

    Ofertę kupna można złożyć korzystając z formularza zamówienia znajdującego się na stronie internetowej rapitshop.pl przez 7 dni w tygodniu, 24 godziny na dobę.

    Sprzedawca zwolniony jest od jakiejkolwiek odpowiedzialności w zakresie nieprawidłowego funkcjonowania systemu komputerowego, który obsługuje pracę sklepu internetowego, jeżeli nieprawidłowości są wywołane przyczynami natury obiektywnej, za które nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności.

    Przy wypełnianiu formularza zamówienia Kupujący powinien dochować należytej staranności związanej z jego wypełnieniem. W szczególności podawane dane podawane przez Kupującego muszą być prawdziwe, jak również powinny umożliwiać Sprzedawcy wykonanie obowiązków wynikających z umowy sprzedaży na odległość. Brak dochowania w tym zakresie należytej staranności obciąża Kupującego i może rodzić po jego stronie obowiązek natury odszkodowawczej, który wyznaczają koszty przewozu, wezwania do zapłaty w wysokości 50 zł oraz inne uzasadnione koszty, które zostały poniesione przez Sprzedawcę w celu realizacji danego zamówienia.

    Na skutek złożenia przez Kupującego oferty kupna, system komputerowy Sprzedawcy automatycznie generuje elektroniczne potwierdzenie złożenia zamówienia, które następnie wysyłane jest na adres e-mail podany przez Kupującego.

    Otrzymane przez Kupującego potwierdzenie złożenia oferty kupna, o którym mowa ust. 4 niniejszego paragrafu ma jedynie charakter informacyjny i nie wywołuje jakichkolwiek skutków prawnych.

    Zawarcie umowy sprzedaży następuje z chwilą otrzymania przez Kupującego kolejnej wiadomości e-mail, w ramach której Sprzedawca wyraźnie potwierdza przyjęcie oferty kupna, szczegółowo określa przedmiot zamówienia Kupującego, jak również informuje Kupującego o sposobie i czasie jego realizacji. W razie odmowy przyjęcia oferty Kupna przez Sprzedawcę nie dochodzi do zawarcia umowy sprzedaży.

    Złożenie oferty kupna związane jest z upoważnieniem Sprzedawcy do wystawienia faktury VAT lub Paragonu bez konieczności uzyskania podpisu Kupującego.

 

§ 4

Formy płatności

 

    Zapłata ceny za towar może być dokonana przez Kupującego w następujący sposób:

 

    a. za pobraniem - zapłata do rąk Kuriera przy odbiorze przesyłki,

    b. przelew bankowy na rachunek Sprzedawcy - zapłata przed wysyłką towaru,

    c. darmowy odbiór w sklepie

 

§ 5

Realizacja zamówienia. Dostawa towaru.

 

    Przewidywalny termin realizacji danego zamówienia wynosi 7 dni roboczych.

    Przez realizację danego zamówienia należy rozumieć czas okres od momentu zawarcia umowy sprzedaży na odległość (§ 3 ust. 6) do chwili wydania towaru do rąk Przewoźnika.

    W przypadkach szczególnie uzasadnionych termin określony w § 5 ust. 1 może ulec przedłużeniu. W takiej sytuacji Kupujący jest niezwłocznie informowany w drodze e-mailowej o najbliższym możliwym terminie dostawy towaru.

    Dostawa towaru następuje za pośrednictwem profesjonalnego Przewoźnika.

    Towary nieprzekraczające wagi gabarytowej 30 kg są dostarczane przez Przewoźnika „pod drzwi” Kupującego. Towary powyżej 30 kg nie są wnoszone przez Przewoźnika, lecz przekazywane w granicach posesji.

    Sprzedawca nie odpowiada za utratę, ubytek wartości towaru, jak również za ewentualne jego uszkodzenia powstałe od momentu wydania towaru Przewoźnikowi.

    Na Kupującym spoczywa obowiązek ustalenia stanu przesyłki doręczanej przez Przewoźnika.

    W razie stwierdzenia przez Kupującego jakichkolwiek nieprawidłowości związanych ze stanem przesyłki Kupujący zobowiązany jest podjąć wszelkie czynności zmierzające do ustalenia odpowiedzialności Przewoźnika, w szczególności Kupujący w obecności Przewoźnika powinien ustalić protokolarnie stan przesyłki oraz złożyć u Przewoźnika reklamację.

    Niedochowanie przez Kupującego należytej staranności przy odbiorze towaru rodzi negatywne skutki prawne po stronie Kupującego.

    Sprzedawca nie odpowiada za nienależyte wykonanie przez Przewoźnika umowy przewozu, jak również za opóźnienia związane z przewozem.

    Koszty przesyłki towaru za pośrednictwem profesjonalnego Przewoźnika ponosi Kupujący.

    Opłata za dostawę towaru jest zróżnicowana, zaś jej wysokość uzależniona od wagi i rozmiarów zamawianego towaru. O wysokości zryczałtowanej opłaty tytułem przewozu Kupujący jest informowany przy składaniu oferty kupna towaru. Jej uiszczenie następuje łącznie z ceną zakupu towaru.

    Z chwilą udzielenia pokwitowania przyjęcia towaru na Klienta przechodzi prawo własności towaru.

    Po uprzednim uzgodnieniu ze Sprzedawcą, Kupujący może odebrać towar osobiście w punkcie sprzedaży bezpośredniej, o którym mowa w § 1 ust. 4.

    Nieodebranie towaru zakupionego w sklepie internetowym rapitshop.pl wysłanego za pośrednictwem Przewoźnika wywołuje obowiązek zapłaty przez Klienta kwoty odpowiadającej dwukrotnej równowartości kosztów przewozu za dany towar, podanych przy składaniu zamówienia.

    W przypadku opisanym w § 5 ust. 15 Klient może za zgodą Sprzedawcy odstąpić od umowy pod warunkiem, że zwrócony towar nadaje się do dalszej sprzedaży oraz w wyznaczonym przez Sprzedawcę terminie zapłaci kwotę, o której mowa w § 5 ust. 15.

 

§ 6

Reklamacje

 

    W razie ujawnienia się jakiejkolwiek wady towaru, Klient może złożyć stosowne zgłoszenie reklamacyjne w jedynym z autoryzowanych punktów serwisowych Producenta/Importera na terenie Polski. Wykaz adresów autoryzowanych punktów serwisowych na terenie Polski znajduje się na karcie gwarancyjnej i/lub na stronie internetowej danego Producenta/Importera towaru.

    Zgłoszenie reklamacyjne może również zostać złożone bezpośrednio u Sprzedawcy.

    W celu wszczęcia postępowania reklamacyjnego, o którym mowa w ust. 2 niniejszego paragrafu Klient składa zgłoszenie reklamacyjne w formie elektronicznej, kierując je na adres e-mailowy Sprzedawcy: sklep@rapitshop.pl

    E-mail Kupującego zawierający zgłoszenie reklamacyjne powinien zawierać co najmniej następujące informacje:

    a. imię i nazwisko kupującego;

    b. nazwę towaru;

    c. datę nabycia towaru;

    d. numer zamówienia;

    e. szczegółowy opis wady towaru;

    f. chwilę powstania wady towaru.

    O rozpatrzeniu zgłoszenia reklamacyjnego Klient informowany jest w drodze e-mailowej najpóźniej w terminie 14 dni.

    Złożenie zgłoszenia reklamacyjnego równoznaczne jest z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych Klienta na potrzeby postępowania reklamacyjnego.

 

§ 7

Odstąpienie od umowy zawartej na odległość.

 

    Zgodnie z ustawą z 2 marca 2000 roku o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz. U. Z 2000, Nr 22, poz. 271 ze zm.) Kupujący będący Konsumentem ma prawo odstąpić od umowy sprzedaży zawartej na odległość bez podania w tym zakresie przyczyny odstąpienia. Odstąpienie od umowy powinno nastąpić na piśmie.

    Termin dla odstąpienia od umowy sprzedaży konsumenckiej wynosi 10 dni i liczy się od momentu odebrania towaru.

    Ustawowe prawo odstąpienia od umowy sprzedaży konsumenckiej zawartej na odległość nie przysługuje Kupującemu w wypadkach:

    a. dotyczących nagrań audialnych i wizualnych oraz zapisanych na nośnikach programów komputerowych po usunięciu przez konsumenta ich oryginalnego opakowania,

    b. świadczeń o właściwościach określonych przez Kupującego w złożonym przez niego zamówieniu, w szczególności w przypadkach zamówień realizowanych na specjalne zamówienie Klienta lub ściśle związanych z jego osobą,

    c. świadczeń, które z uwagi na ich charakter nie mogą zostać zwrócone.

 

    Zwrot towaru konsumpcyjnego powinien nastąpić w stanie niezmienionym.

    Jeżeli w wyniku odstąpienia przez Kupującego od umowy sprzedaży konsumenckiej okaże się, że towar jest zniszczony lub w jakikolwiek inny sposób obniża jego wartość na skutek okoliczności za które Klient ponosi odpowiedzialność, Sprzedawca może domagać od Klienta się stosownego odszkodowania.

    Klient korzystający z ustawowego prawa odstąpienia od umowy powinien dostarczyć Sprzedawcy towar na adres: rapitshop.pl, Magnum 2003, ul. Partyzantów 10A, 10-521 Olsztyn, jednocześnie zwracając dowód zakupu, kartę gwarancyjna oraz inne przedmioty, które otrzymał od Sprzedawcy w wyniku wykonania danej umowy.

    Sprzedawca dokonuje na rzecz Klienta zwrotu kwoty pieniężnej równej cenie towaru w terminie 7 dni od dnia otrzymania od Klienta podpisanej przez niego faktury korygującej. Zwrot ceny następuje na rachunek bankowy podany przez Klienta albo w drodze przekazu pocztowego, wysłanego na adres wskazany w zamówieniu.

    Poniesione przez Klienta koszty odesłania towaru do Sprzedawcy, jak również uprzednio poniesione koszty przesyłki towaru do Klienta, nie podlegają zwrotowi przez Sprzedawcę i obciążają wyłącznie Kupującego.

 

§ 8

Faktura VAT

 

    Do każdego towaru zakupionego w sklepie rapitshop.pl dołączana jest faktura VAT lub Paragon.

 

§ 9

Postanowienia końcowe

 

    Składając ofertę kupna Klient akceptuje niniejszy Regulamin.

    Wszystkie wymienione towary oraz nazwy są używane wyłącznie w celach identyfikacyjnych i mogą być zastrzeżonymi znakami towarowymi odpowiednich podmiotów.

    Sprzedawca zapewnia, że bezustannie dokłada należytej staranności, aby treść stron sklepu internetowego rapitshop.pl jak najdokładniej odpowiadała rzeczywistości oraz potrzebom jego Klientom.

    Stosowanie do brzmienia § 2 ust. 7 ewentualne błędy w aktualizacji cen towaru nie mogą stanowić podstawy do wysuwania roszczeń wobec Sprzedawcy.

    Złożenie zamówienia przez Klienta jest równoznaczne ze zgodą na przechowywanie i przetwarzanie przez Magnum 2003 z siedzibą przy ul. Partyzantów 10A, 10-521 Olsztyn danych osobowych zawartych w zamówieniu, zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 133 poz.883 ze zm).